Nachádzate sa tu

Odučené projekty

 
99 najpoužívanejších fráz oficiálnej korešpondencie
99 najpoužívanejších fráz pri rokovaní na medzinárodnej úrovni
99 najpoužívanejších fráz rokovacej angličtiny
Ako sa pripraviť prvú pracovnú cestu a rokovanie?
Ako správne písať oficiálne e-maily?
Ako zvládnuť medzikultúrne rokovanie v Bruseli?
Aktívna príprava na verbálnu prezentáciu názoru, stanoviska a námietky pri zastupovaní SR v inštitúciách EÚ.
Aktívna príprava na verbálnu prezentáciu názoru, stanoviska a námietky pri zastupovaní Slovenskej republiky v inštitúciách EÚ.
Anglické odborné minimum štátneho zamestnanca
Diplomacia medzinárodných pracovných stretnutí v anglickom jazyku
Diplomatická angličtina
Diplomatická angličtina oficiálnych pracovných stretnutí
Efektívna práca s odbornými termínmi právnickej angličtiny
Ekonomická angličtina úspešného ekonóma
Ekonomické a právnické minimum pri verbálnej a písomnej komunikácii
Essential terminology of euroofficer
Gramatické minimum
Gramatické minimum ako základ pre úspešnú komunikáciu
Gramatika I.
Gramatika II.
Gramatika III.
Gramatika IV.
Konverzácia v anglickom jazyku
Letters writing
Najpoužívanejšie odborné termíny písomných materiálov EÚ
Negotiating language of professional manager
Odborná analýza odborného textu nariadení, rozhodnutí, smerníc a aktov.
Odborná analýza právneho textu nariadení, rozhodnutí, smerníc, aktov a medzinárodných dohôd v anglickom jazyku
Odborná právnická a ekonomická terminológia pre prezentáciu odborného stanoviska
Odborná terminológia pracovných materiálov pracovných skupín pri inštitúciách EÚ.
Odborná terminologická databáza základných písomných dokumentov EÚ.
Odporúčané spôsoby prekladu odborného textu nariadení, rozhodnutí, smerníc a aktov
Oficiálna komunikácia s inštitúciami EÚ
Písanie hodnotiacich správ pre inštitúcie EÚ
Písanie oficiálnych pracovných listov v AJ I.
Písanie oficiálnych pracovných listov v AJ II.
Písomná príprava pracovných materiálov EÚ
Podpisovanie oficiálnych zmlúv na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni
Pracovná terminológia euroúradníka
Právne akty inštitúcii EÚ
Právnická angličtina aproximácie Európskeho práva.
Právnická angličtina odborných dokumentov EÚ
Právnická terminológia písomných materiálov EÚ
Právnická terminológia právnych aktov EÚ.
Prehľad anglickej gramatiky I.
Prehľad anglickej gramatiky II.
Prehľad anglickej gramatiky III.
Prehľad anglickej gramatiky IV.
Preklad a práca s odbornom terminológiou Ministerstva pôdohospodárstva SR
Preklad a práca s odbornou terminológiou MH SR.
Preklad a práca s odborným textom nariadení, rozhodnutí a smerníc
Preklad a práca s odborným textom nariadení, rozhodnutí, smerníc, aktov a medzinárodných dohôd v anglickom jazyku
Príprava a prezentácia odborného stanoviska na základe predloženého odborného materiálu
Príprava na rokovanie a prácu v inštitúciách EÚ
Príprava zamestnancov MF SR na prácu v inštitúciách EÚ
Rokovacia angličtina – Negotiating language of Professional euroofficer
Rokovacia angličtina pre euroúradníkov
Rokovacia angličtina pri odbornom zastupovaní SR na medzinárodnej úrovni
Rokovanie v pracovných skupinách o odborných právnych textoch z agendy Ministerstva pôdohospodárstva SR
Rozvoj komunikačných a rokovacích zručností pri zastupovaní MF SR na medzinárodnej úrovni.
Služobná cesta a rokovanie
Terminológia oficiálnych pracovných stretnutí
Tímové príprava a prezentácia stanoviska na pracovnom stretnutí
Úvod k príprave zamestnancov MF SR na prácu v inštitúciách EÚ.
Všeobecná príprava euroúradníka
Vzdelávanie auditorov a metodikov v anglickom jazyku.
Zásady administratívnej komunikácie s EÚ
Zásady emailovej komunikácie s inštitúciami EÚ
Zásady koncipovania oficiálnej korešpondencie v anglickom jazyku
Zásady písania oficiálnych listov, emailov a hodnotiacich správ
Zásady úspešnej prezentácie odbornej témy v pracovnej skupine
Zásady úspešnej prezentácie v anglickom jazyku
Zásady verbálnej prezentácie anglického textu
Zastupovanie Slovenska pred fórami EÚ

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone